Investeringsklima i St. Petersburg


St. Petersburg er en av de mest tiltrekkende russiske regioner for investorer med hensyn til investeringer i de næringssektorene som ikke bygger på råvareindustri. For tiden kan "Den nordlige hovedstaden" tilby investorer følgende:
- de største muligheter innenfor transport og logistikk. St. Petersburg har det største transportknutepunktet i Nordvest-Russland som går inn i to internasjonale transportkorridorer og er forsynt med moderne kapasiteter når det gjelder foredling og lagring av varer;
- opprettede internasjonale handelsforbindelser der handel med vitenskapsproduksjon utgjør en vesentlig del;
- betydelig for den moderne storbys potensial med hensyn til byens areal; utarbeidet tydelig byggingspolitikk fram til 2025;
- bystyrets støtte til investeringsprosjekter i bransjene som er prioritert av byen: boligdrift og veibygging, vitenskapsindustri, bolig- og forretningsbygging, turisme samt prosjekter som hjelper til å bygge St. Petersburgs image;
- arbeidskraft med høy kompetanse og statlige programmer om utdanning av spesialister;
- sikker forsyning av alle typer energi for industribedrifter og organisasjoner;
- "den åpne byens" unike miljø med den rikeste kulturhistoriske arv, utviklet turistinfrastruktur, utviklet transportnett innenfor bygrenser, innbyggernes høye livsstandard og tilfredsstillende miljøsituasjon.

Grunnleggende prinsipper for St. Petersburgs investeringslovgivning er fremstilt i loven "Om statlig støtte til investeringsvirksomhet i St. Petersburg område". Prinsippene er følgende:
- velvilje i forhold til investorene;
- presumpsjon for investorenes samvittighetsfullhet;
- balanse mellom private og offentlige interesser;
- alle investorer får åpen og ubegrenset adgang til informasjonen som trenges for investeringsvirksomhet;
- gjennomsiktlig og forenklet investeringsprosess i St. Petersburg;
- likebehandling av investorer og unifiserte offentlige virksomheter;
- objektivitet og sunn økonomisk fornuft i avgjørelser;
- avgjørelsene forblir uforandret;
- gjensidig ansvar mellom St. Petersburg og investorer.

For tiden er det i loven forutsatt flere former for statlig støtte til investeringsvirksomhet:

1. Statlige garantier fra St. Petersburg. I samsvar med St. Petersburg bystyrets vedtak "< Om statlige garantier fra St. Petersburg" ytes statlige garantier til juridiske personer uavhengig av eiendomsformer for å sikre at de oppfyller sine forpliktelser overfor tredjepersoner under realisering av investeringsprosjekter som svarer til formålene for St. Petersburgs sosiale og økonomiske utvikling. Andelen av lånet som den juridiske personen tar med garanti fra byen, må ikke være over 50% av det totale investeringsomfanget som trenges for å virkeliggjøre investeringsprosjektet. Den prognoserte refusjonsperioden av investeringenes totale omfang må ikke være over 5 år fra tidspunktet investeringsvirksomheten begynte.
Rentesatsen for kreditten tatt av en juridisk person med garanti fra byen, må svare til rentesatsen gjeldende på eksterne og interne markeder i St. Petersburg for tilsvarende tidsperiode.

Omfanget på garantiens forpliktelser etter de statlige garantiene som er ytt til en kreditor som er registrert i St. Petersburgs område, for å sikre at den juridiske personen som virkeliggjør investeringsprosjektet, oppfyller sine kredittforpliktelser, er begrenset til summen av hovedlånet. Hvis kreditoren ikke er registrert i St. Petersburgs område, kan det omfatte hele omfanget av forpliktelser som er forutsatt av kredittavtalen.

2. Skatteprivilegier til investorer med øvre grense tilsvarende summen som går til St. Petersburgs budsjett i samsvar med den gjeldende lovgivningen. St. Petersburgs lov "Om skatteprivilegier", St. Petersburgs lov "Om tilføyelser til St. Petersburgs lov "Om skatteprivilegier"".

3. Skattekreditt for investorer (utsettelse av skattebetaling). St. Petersburgs lov "Om skattekreditt for investorer".

4. Privilegier for investorer som leier fast eiendom i St. Petersburg for å gjennomføre sin investeringsvirksomhet i forhold til den leide eiendommen.

5. Betalingsutsettelse og avbetaling for leie av fast eiendom eid av St. Petersburg og for rettigheter på eiendommen etter investeringsavtalen.

For å tiltrekke private investeringer i St. Petersburgs næringsliv, er byen villig til å ta aktiv del i såkalte "offentlig-private partnerskap". Loven "Om St. Petersburgs deltakelse i offentlig-private partnerskap" fra 20. desember 2006 fastsetter rutine og vilkår for at St. Petersburgs offentlige eiendom eller rettigheter til å gjennomføre enkelte typer virksomhet, som hører til St. Petersburg, blir overdratt til en privat investor.

Loven gjør rede for hvilke prosjekter og hvilke vilkår som skal til for at St. Petersburg er villig til å inngå offentlig-privat partnerskap. I St. Petersburgs lov er begrepet "o ffentlig-privat partnerskap" omtalt som en form for gjensidig fordelaktig samarbeid mellom St. Petersburg og en russisk eller en utenlandsk juridisk eller fysisk person når det gjelder realisering av prosjekter av høy sosial betydning. Samarbeidet innebærer at begge partene inngår og oppfyller avtaler, bl.a. konsesjonsavtaler.

I rammene av OPP kan St. Petersburg tilby investoren noen tomter eller en annen fast eller rørlig eiendom som er eid av St. Petersburg. Byen kan også tilby eneretter som hører til St. Petersburg. Loven forutsetter åtte former for St. Petersburgs deltagelse i OPP.

Byen er villig til å delta i OPP innenfor følgende bransjer: transportinfrastruktur; boligdrift, bl.a. kommunikasjoner og anlegg for behandling av husholdningsavfall; anlegg for elektrisitetsforsyning; post og telekommunikasjoner; helsevern; utdanning, kultur og sosialtjenester; turisme, rekreasjon og sport.

St. Petersburg tilbyr altså noen av de beste vilkårene i Russland for investeringer, noe som bystyrets målrettede politikk bidrar til. Her blir investeringsprosessen stadig forenklet, koordineringsperioden blir stadig kortere, og man sørger for å komme nærmest mulig en "one-stop-løsning".