Kaliningrad fylke

  Administrasjonens adresse: Ulitsa Dmitrija Donskogo1 (Dmitrij Donskoj-gaten 1), RUS-236007, byen Kaliningrad.
Guvernør i Kaliningrad fylke: Tsukanov Nikolaj Nikolaevitsj
Tlf: +7 (4012) 599001, +7 (4012) 463862
Faks: +7 (4012) 463862
E-post adresse: first@gov39.ru
Internett-adresse: http://www.gov39.ru/
 Økonomisk kart over Kaliningrad fylke
Kart over distrikter i Kaliningrad fylke


937 000 innbyggere

15 100 kvadratkilometer
Adm. senter: Kaliningrad
Grunnlagt: 1255 (1946)
1289 km til Moskva

Kaliningrad fylke er den vestligste fylke i Den Russiske Føderasjonen, og er helt separert fra landets øvrige territorium med grenser kun til utenlandske stater og internasjonale farvann (enklave).
Den ble grunnlagt i 1945 ved Potsdams konferansen hvor de tre kaliningrad_3.jpgstormaktene (SSSR, USA, Storbritannina) besluttet at Øst-Preussens nordlige del etter oppløsning av Øst-Preussen og etter Den andre verdenskrig gikk til Sovjetunionen.
Den 7. april 1946 vedtok Det Høyeste Presidium i SSSR en forordning "Om dannelsen av Königsberg fylke i RSFSR", og 4.juli var den administrativt omdøpt til Kaliningrad fylke.
Fylket grenser mot republikken Litauen i nord og øst med en grenselinje på 280,5 km. I syd mot republikken Polen med en grenselinje på 231,98 km. I vest grenser fylket mot Østersjøen med en kyststrekning på 183,56 km. Fylkets utstrekning fra øst til vest utgjør 205 km og fra nord til sør - 108 km. Fra Kaliningrad til den polske grensen er det 35 km, til den litauiske grense er det 70 km. Det nærmeste fylkessenter - Pskov - ligger 800 km fra Kaliningrad, 1289 km fra Moskva.
kaliningrad_4.jpgDistansene til ulike hovedsteder i Europa er forholdsvis ikke lange:
- 350 km til Vilnius,
- 390 km til Riga,
- 400 km til Warszawa,
- 600 km til Berlin,
- 650 km til Stockholm,
- 680 km til København,
- 850 km til Oslo.
Et administrativt sentrum - Kaliningrad (tidligere Königsberg - grunnlagt i 1255). Arealet til Kaliningrad fylke er 15 100 km2. Det er et av de minste territoriene i Russland. Folketettheten i fylket utgjør 63 innbyggere pr km2. Dette er det 3dje mest folketette fylke i Russland etter fylkene Krasnodar og Tula. Folketettheten for hele Russland utgjør 8,6 innbyggere pr km2.
De lengste elvene er Pregolja - 123 km, Neman -115 km (på fylkets territorium).
Den største innsjøen er Vysjtynetskoje -18 km2.
Det største høydedraget over havet - Vysjtynetskaja høydedraget - 242m.
kaliningradskaya21.jpgI Kaliningrad fylke er det bosatt 955 300 mennesker, hvorav byens befolkning utgjør -
741 500 mennesker. 213 800 mennesker bor på landet. Alderssammensetningen av befolkningen er som følger: arbeidsdyktig del - 60,9 %, yngre enn arbeidsdyktig del - 19,6 %, eldre enn arbeidsdyktig del 19,5 %.
Fylkets befolkning er multinasjonal. Kaliningrad fylke har 30 nasjoner og folkeslag. Blant de mest tallrike er russere -78,1 %, hviterussere - 7,7 %, ukrainere - 7,6 %, litauere - 1,9 %, armeniere - 0,8 %, tyskere - 0,6 %, polakker - 0,5 %.

Andre store byer:
- Sovjetsk (tidligere Tilsit), 43 600 innbyggere.
- Tsjernjahovsk (tidligere Insterburg), 43 300 innbyggere.
- Baltijsk (tidligere Pillau), 31 300 innbyggere.
- Gusev (tidligere Gumbinen), 28 100 innbyggere.
Fylket består av 3 munisipale distrikter og 19 bydistrikter. Byens befolkning utgjør 77,7 % av det totale folketall. Gjennomsnittig folketetthet utgjør 63 innbyggere pr km2.

Kursteder:
- Svetlogorsk (tidligere Raushen);
- Zelenogradsk (tidligere Krants);
- Pionerskij (tidligere Neukuhren);
- landsbyen Otradnoje.
Største industrisentre: Kaliningrad, Sovjetsk, Tsjernjahovsk, Gusev, Svetlij.

kaliningradskaya3.jpgRegionens geografi og klima:
Det meste av territoriet er lavland. I sørøst er høydedraget Baltijskaja med høyder på opptil 230 m. Her finnes det forekomster av rav (en av verdenstørste), leire, grus, salt og annet. Klimaet er kystklima og temperert kontinentalt klima. Gjennomsnittstemperaturen i året er +8° С. Gjennomsnittstemperaturen i januar varierer fra 3 til 5 kuldegrader, i juli utgjør den 15 til 17 С varmegrader. Gjennomsnittlig nedbør er 700 mm per år.
Fylket ligger i taigasonen (blandingsskog). Bredbladet og barskoger (eik, gran, furu, bjerk, lind) dekker ca 15 % av territoriet. Det fins tysk hare, ekorn, mår, rev, rådyr, villsvin og andre dyr i disse skogene. I tillegg er det et variert fugleliv. Vannene er rik på fisk. I avsaltete sjøbukter finnes brasme, gjørs, krøkle, ål. I sjøen er det strømming, brisling, krøkle, og laks. På fylkets territorium ligger også nasjonalparken Kursjskaja kosa.
kaliningradskaya15.jpgKaliningrad-bukta ligger ved den sørlige kysten av Østersjøen og er separert fra sjøen med Baltijiskaja kosa, en del av den ligger i Polen. Ved koordinaten 19° 38" østlig lengde finnes det vestligste punktet i Russland. Elven Pregolja renner ut i Kaliningrad-bukta, og Kaliningrad ligger ved munningen av den. Bukta er isfri om vinteren.
Kaliningrad fylke sin geopolitiske stilling samt dannelsen av en særlig økonomisk sone på territoriet gjør at området har en særskilt politisk og økonomisk interesse for utenlandske og russiske investorer.
Fylket er den vestligste regionen i Russland, helt separert fra den resten av landets territorium med landegrenser kun mot utenlandske stater og internasjonalt farvann. Arealet utgjør 15 100 km2 og er det minste fylket i Den Russiske Føderasjon. Det bor 955 300 mennesker i fylket. Folketall i byene er 4 ganger større enn folketallet på landet og utgjør 80 prosenter av det totale folketall.
kaliningradskaya16.jpgTerritorial nærhet til forretningssentrene i Europa samt mangeårig erfaring som et av industrisentrene i Nord-vest Russland gjør at Kaliningrad fylke har skaffet seg et materielt grunnlag som en forpost for Russlands integrasjon til den europeiske økonomi. Det er forholdsvis små distanser fra fylket til de europeiske hovedstedene og havnene til Det Vestlige Europa: til Vilnius - 350 km, Warszawa - 400 km, Berlin - 600 km, Stockholm- 650 km.

Fylket har betydelige forråd av naturressurser. På territoriet finnes det verdens største forekomst av rav (ca 90 prosenter av verdensforråd). Det fins olje av høy kvalitet og med et lavt svovelinnhold. Den årlige utvinning utgjør 0,8-0,9 millioner tonn med mulighet til å øke til 1,5-2,0 millioner tonn. Det finnes også avleiringer av brunkull (1,5 milliarder tonn), torv (2,5-3 milliarder m3), salt av "ekstra" klasse på flere titusen tonn, samt kilder av mineralvann med mineralinnhold opp til 50 gram salt per liter.

Det dyrkede areal utgjør 2 620 000 dekar.
Fylket har store muligheter for å utvikle næringer innenfor kursteder og turisme både nasjonalt og internasjonalt. Et mildt klima, kyststrekninger med vidstrakte sandstrender, og unike naturobjekter som Kursjskaja kosa og Vislinskaja kosa er viktige faktorer som betyr mye i denne sammenheng.

kaliningradskaya17.jpgI fylket finnes det Russlands eneste isfrie havn i Østersjøen. Transportkommunikasjonene, som går gjennom fylkets territorium, forbinder Russland med land i det vestlige Europa. Fylkets geopolitiske stilling skaper forutsetninger for regionens utvikling som et stort transportknutepunkt samt handels- og lagringssenter.

Fylket har mange institusjoner for høyere utdanning og forskning, som disponerer over høykvalifiserte personell. Dette utgjør et høyt vitenskapelig og teknisk potensial.

Industrien danner grunnlag for fylkets økonomi. De viktigste industribransjer er fiskeri, maskinbygging, drivstoffindustri, treforedlingsindustri, og levnetsmiddelindustri. Bedriftene innenfor maskinbygging er i hovedsak lokalisert i Kaliningrad. Disse produserer fartøyer, vogner, kraner, lysteknisk utstyr og komplisert teknologisk utstyr. Landbrukssektoren produserer kjøtt og meieriprodukter.

kaliningradskaya7.jpgPå grunn av fylkets spesielle geopolitiske stilling, samt med bakgrunn i regionens økonomisk strategi, ble det besluttet å opprette en økonomisk sone i fylket. Det er regulert i den føderale lov "Om Den spesielle økonomiske sonen i Kaliningrad fylke". Den spesielle økonomiske sonen (russisk forkortelse OEZ) ble opprettet for å påskynde den sosialøkonomisk utviklingen i fylket samt for å øke innbyggernes livskvalitet, utvikling av handel og økonomi og det vitenskapelig-teknisk samarbeid med fremmede land. Den økonomiske sonen gir gunstige betingelser for å tiltrekke utenlandsk kapital.
Utviklingen av de utenriksøkonomiske forbindelser har vist at fylket gradvis blir til et stort senter for eksport og import. Etter at den økonomiske sonen ble innført er det skapt en rekke bedrifter som produserer mot utenriksmarkedet.
kaliningradskaya5.jpgI første halvår av 2007 er det gjort utenlandske investeringer på 42,3 mill. USD i Kaliningrad fylke. Investeringene fra EU utgjør 63,8 % av totale investeringer.
De viktigste landene er Kypros (21, 4 mill. USD), Polen (8 mill. USD), Litauen (7,9 mill. USD), og Storbritannia (3,2 mill. USD). Til sammen var det samlet 262 648 800 USD, deriblant 219 738 800 USD fra EU land til slutt av beregningsperiode.
Per 1.januar 2007 er det i Kaliningrad fylke registrert 559 bedrifter som er involvert i utenlandske investeringer, hvorav 482 bedrifter (86,2 %) med kapital fra EU land. Til sammen har bedrifter fra EU land en registrert aksjekapital som utgjør 2 451,4 mill. rubler eller 69 % av den totale summen av utenlandsk kapital.
De ledende handelspartnere fra EU land er Tyskland, Nederland, Latvia, Polen, og Litauen.
Utenrikshandelen mellom Kaliningrad fylke og EU landene utgjorde i første halvtåret 2007 3 436,8 mill. USD. Det utgjør 65,9 % av utenrikshandelen. Eksporten til EU utgjorde 1916,6 mill.USD (91,3 % av det totale eksportvolum) og importen 1520 mill. USD (48,8 % av det totale importvolum).
kaliningradskaya18.jpgI årene 1996-1997 ble den første etappen om Lov "Om Den spesielle økonomiske sonen i Kaliningrad fylke" gjennomført. Den åpnet blant annet opp for import av forbruksvarer. Nå foregår den andre etappen hvor det gjennomføres en begrensning på innførsel av de varer, som kan produseres på fylkets territorium.
Den økonomiske sonen med sitt utviklete forrettighetssystem har videre medført at BMW konsernet har etablert en bilmonteringsfabrikk i fylket samt utbygging av havneanlegg for skip og lille fiskeflåten. Det er igangsatt drift av 2 store slakteri- og kjøttvarefabrikker (en av dem med den litauiske kapital); bygget en blandfôrfabrikk, et kuldeslakteri, og en fabrikk som produserer kjøleskapene "Snaige", osv. Forrettigheter av Den spesielle økonomiske sonen har bidratt til at en betydelig møbelproduksjon finnes også og produserer både for det russiske og europeiske markedet.

Det finnes planer som behandles på føderalt nivå for å bygge et flerfunksjonelt transportknutepunkt i den isfrie havnen i Baltijsk, Pionerskoje, som vil ha en prosjektert yteevne på 13,95 millioner tonn hvorav 12,75 millioner tonn sjøverts.
Havnen er utstyrt for å motta gjødsel (i løs vekt og i emballasje), svarte og fargemetaller, skrapjern, olje og oljeprodukter, papir, korn, stykkgods, kjølegods.
Fylket har regelmessige fergeforbindelser til havner i det vestlige Europa. Dette bidrar til fylkets økonomiske utvikling og utvikling av de internasjonale kontakter.

Fylkets geografisk stilling i sentrum av Europa gjør at fylket i dag er det området i Russland som er kommet lengst med gjennomføringen av markedsreformer. I fylket er det utviklet en bankinfrastruktur. Selv om de banktjenester som tilbys er begrenset og størrelsene på bankenes aksjekapital ikke er store, så skaper et stort antall banker god konkurranse og bidrar til utviklingen av banksektoren.

kaliningradskaya12.jpgIndustri
Industrien i Kaliningrad fylke omfatter slik økonomisk virksomhet som utvinning av forekomster, foredlingsbedrifter, produksjon og foredling av elektrisk kraft, gass og vann.
Pr. 01.10.2007 bestod industrien av virksomhet i 5 880 industribedrifter, deriblant:
- utvinning av forekomster - 108 bedrifter;
- foredlingsbedrifter - 5 664 bedrifter;
- produksjon og foredling av elektrisk kraft, gass og vann - 185 bedrifter.

Antall ansatte på de store og mellomstore industribedriftene utgjør 46 300 mennesker hvorav:
i utvinning av forekomster - 2 300 mennesker;
i foredlingsbedrifter - 33 900 mennesker;
i produksjon og foredling av elektrisk kraft, gass og vann - 10 100 mennesker.
Industriproduksjonsindeksen for de første 9 måneder av 2007 utgjorde 144,1 % mot 2006 hvorav:
i utvinning av forekomster - 101,9 %;
i produksjon og foredling av elektrisk kraft, gass og vann - 104,4 %;
i foredlingsbedrifter - 202,6 %.
Indeks for produksjon av egne varer utgjorde:
i utvinning av forekomster - 84 %;
i produksjon og foredling av elektrisk kraft, gass og vann - 150,6 %;
kaliningradskaya20.jpgi foredlingsbedrifter -185,5 %.
Foredlingsbedriftenes andel av den totale produksjon utgjør 87 %. I Kaliningrad fylke produseres det industriteknologiske produkter og forbruksvarer, deriblant: fartøy, skip og seilbåter, biler og lastebiler, løftkraner og annet vareheisutstyr, godsvogner til jernbaner, elektriske trucker, maskiner og utstyr til jernbanelegemet og jernbaner, kjøleutstyr, utstyr for automatisering og kraftutstyr for gassindustri og bedrifter innenfor petrokjemisk virksomhet, metallkonstruksjoner og utstyr for oljeutvinning, plasma og elektrojetsmaskiner for tilbringeranlegg, elektromotorer med liten yteevne, metallisk og plastisk emballasje for matindustrien, utstyr for elektrisk sveising, utstyr for skog og treforedling, fjernsynsapparater, støvsugere, videoanlegg, mikrobølgeovner, mopeder og motorsykler, husholdningskjøleskap, cellulose, papir (offset-, tapet-, kaliningradskaya22.jpginnpaknings-, pergamentpapir, papir for gaufrering), papirrensningsvarer, bølgepapp og bølgeemballasje, tapet, papirservietter og papirlommetørkle, skurlast, møbler, dører og vinduer, kjøtt- og pølsevarer og kjøtthermetikk, halvfabrikater, fastfood, hermetikk av fuglekjøtt, produkter av fiskeforedling, fiskehermetikk, smør- og fettprodukter, sjokoladeglasur, tobakkvarer, sprit, vodka, vin, konjakkvarer, øl, alle meieriprodukter, yoghurter, ost, mel, brød, brødvarer og kaker, konditorvarer og konfekter, alkoholfrie drikker, drikkevann uten gass, bøker, foldere, aviser og andre trykte produkter, kåper, regnkapper, jakker, konfeksjons- og trikotasjevarer, ytterklær og hodeplagg av pels, inne- og utesko, golvtepper og teppetrekkinger, bearbeidede diamanter, halvfabrikater og gullsmedvarer av rav, deriblant med edle metaller, gullsmedvarer av gull og sølv.
Omtrent 80 % av produktene fra Kaliningrad utføres til Russland.

For å skape gunstige betingelser for foredlingsbedrifter i fylket, har den lokale regjeringen vedtatt "K onsepter for industriutvikling i Kaliningrad fylke" (vedtak i Regjeringen i Kaliningrad fylke № 70 av 22.februar 2007), samt «Utvikling av ravindustrien i Kaliningrad fylke for årene 2007 - 2010 » (vedtak i Regjeringen i Kaliningrad fylke No 996 av 25.12.2006 ).
Innefor disse konsepter vil bedrifter innenfor produksjon, transport og handel bli inndelt i 5-6 munisipale industrisoner med det totale arealet på ca 10 000 dekar.

kaliningradskaya14.jpgFiske
Fiskeindustrien er og blir en av de ledende industriene i Kaliningrad fylke og vil fram til år 2010 være en av de fire prioriterte industribransjer for utviklingen av fylkets økonomi.
Fiskeindustrien omfatter: 10 fiske/fangst selskaper, som driver havfiskefangst med 40 store enheter og 35 mellomstore enheter. Ved Østersjøen finnes 51 fiskemottak, i Kursjskij bukta er det 38 fiskemottak. I Kaliningrad-bukten finnes 38 fiskemottak hvor det drives kystfiskefangst, med 54 mindre enheter og 165 småbåter. Det finnes 2 skipsreparasjonsverksteder, 2 bedrifter som produserer teknologisk utstyr, 2 bedrifter som produserer fiskefangstredskaper, næringsvitenskap (Atlant NIRO, Marine kaliningradskaya19.jpgNPO), 2 institusjoner med høyere utdanning innenfor næringen (BGA, RF, KGTU), 1 mellomstor yrkesinstitusjon (Sjø- og fiskenæringsskole). Det arbeider over 20 tusen mennesker i denne næringen.
Fiskerne i Kaliningrad fisker mer enn 11 % av den totale tall russiske fiskefangsten.
Det finnes 7 store fiskehermetikkfabrikker, og ca 20 mindre bedrifter tilknyttet næringen.
Kaliningrad sjø- og fiskehavn har over 3-km kaier og kjølekapasitet på ca. 20 tusen tonn.
Råstoffbasen for fylkets bedrifter er fremstilt av bioressurser fisket i Østersjøen, samt i det østlige og nordøstlige atlanterhaver.
Innenfor de foreliggende planene forventes det produksjonsvolumet av vare og matprodukter å bli på 550-600 000 tonn innen 2010.

kaliningradskaya11.jpgInformasjon og kommunikasjon
32 nettoperatører finnes innenfor telefonbransjen for fylkets befolkning.
Hovednettoperatørene er: "Elektrosvyaz Kaliningrad fylke", "Nord-West Telecom", "West Balt Telecom", samt "Svyazjinform".
Tilgang til Internett tilbys av 29 operatører.
Mobiltelefoni tilbys av б nettoperatører:
- "Extel", fylkets største nettoperatør av GSM. Antall abonnenter - 152 677;
- "Telecom XXI" - GSM 900/1800. Antall abonnenter -120 000;
- "Megafon" - GSM 900/1800, Antall abonnenter - 51 437;
- "Svyazjinform" - DAMPS - 800. Antall abonnenter - ca. 24 252;
- "Kaliningrad mobile nett", NMT - 450, tilbyr nett for 10 000 abonnenter. Antall abonnenter 1150;
- "Teleset LTD", GSM-1800. Antall abonnenter 326.

I februar 2004 ble det gjennom aksjeselskapet "Rostelecom" satt i drift en fiberoptisk linje mellom Kaliningrad og Gvardejsk-Sovetsk med forbindelse til det digitale nett i Russland. Det nye nettet forsyner befolkningen i Kaliningrad fylke med moderne digitale multiservice informasjon av høy kvalitet.

Regionale massemedier
Det er registrert ca. 250 trykte massemedier i Kaliningrad fylke - aviser, blader, informasjonsbulletiner. Blant dem 157 innenfor samfunn, politikk og forretningsvirksomhet. 37 innenfor reklame, 11 innenfor skjønnlitteratur og vitenskap, 8 innenfor TV og data, 7 for ungdom, 6 for underholdning, 5 for etniske grupper, 3 for maritime interesser, 4 om kvinneforhold. For barn, sport, landbruk og medisin finnes 1 for hvert område. Det er 5 dagsaviser, 36 lokale aviser og 48 ukeblader.
I fylket er det registrert 40 elektroniske massemedier deriblant 28 radio- og 12 TV- kanaler; 52 programmer av elektroniske massemedier deriblant 26 radio- og 26 TV - programmer.