Novgorod fylke

Nasjonalparker og naturreservater

Novgorod fylkeRdejskij Naturreservat

Adresse: Tsjeltanova-gaten 27, Holm landsby, Novgorod fylke.
Tlf: +7 (8654) 51408
Faks: +7 (8654) 51408
E-post: rdeysky@mail.ru

Valdajskij Nasjonalpark

Adresse: Pobedy-gaten 2, Valdaj by, Novgorod fylke.
Tlf: +7 (38453) 21809, +7 (38453) 22202
Faks: +7 (38453) 21809
E-post: valdpark@novgorod.net
Internett-adresse: www.valdaypark.ru/ (rus.)

Beliggenhet og historie
Valdajskij nasjonalpark ble etablert i 1990 i Novgorod fylke for å bevare de unike innsjø- og skog områdene ved Valdajhøydene og utvikle turisme i dette området. Nasjonalparken ligger i Okulovka-distriktet (12 % av parken), Valdaj-distriktet (62 %) og Demjansk-distriktet (26 %) i Novgorod fylke. Nasjonalparken grenser til 151 landsbyer (t.o.m. byen Valdaj) med en befolkning på ca. 36 000 mennesker. Nasjonalparken krysses fra vest til øst av riksveien Moskva - St. Petersburg og jernbanen som forbinder Valdaj med Moskva og St. Petersburg.

Skogsarealet dekker 136200 hektar (85,9 %), stående skog - 133300 hektar (84,1 %). Ikke-skogareal er på 22300 hektar (14,1 %), herunder: vann - 14500 hektar (9,2 %), våtmark - 4600 hektar (2,9 %), eng - 1500 hektar (0,8 %) og veier - 1200 hektar (0,8 %). Nasjonalparken ligger i den nordlige delen av Valdajhøydene og strekker seg fra nord til sør 105 km og fra vest til øst 45 km. Parkens grenser tilsvarer nesten innsjøenes grenser (Borovno, Valdaj, Velje, Seliger og utspring av elva Polomet).

Natur
Nasjonalparken ligger på grensen mellom den sørlige taiga og blandet barskog og lauvskog, og er interessant først og fremst for sitt skogsmiljø og landskap. Skogen dekker 133300 hektar (84,1 %). På grunn av økonomisk aktivitet er andelen ettervekst, hovedsakelig bjørk (36,4 %) og gråor (15,7%) stor, et meget stort området er dekket av gran (27,7 %) og furu ( 17,3 %). Parken er også dekket av treløs våtmark, men for det meste er Valdajs våtmark dekket med skog.

Valdajs flora er interessant fra et miljømessig synspunkt. Selv om parkens område ikke er forsket ut fullstendig, gir noen detaljerte studier av enkelte store deler rett til å påstå at listen over karplanter består av minst 750 arter og listen over moser (inkludert levermoser) - minst 126 arter. Eikeskogene, som ligger nær den nordlige grensen, er av største miljømessige interesse, svartor krever også forsiktig behandling. Gran- og furuskog av alle typer er av stor betydning.

Dyr
Her i parken forekommer 50 arter pattedyr, ikke minst 180 fuglearter, 5 krypdyr, 7 amfibier og 40-45 fiskearter. Av de store pattedyrene er elg og villsvin svært vanlig, brunbjørn og ulv er ikke sjelden. Hare, bever, ekorn, rev, mårhund, mår, snømus, røyskatt, mink og grevling er også vanlig her. Flyvende ekorn, oter, ilder, gaupe forekommer mer sjeldent. Små insektetere og gnagere er mest studert. Vanlig spissmus og klatremus, muldvarper, dvergspissmus og mellomstor spissmuss, vannspissmus, bjørkemus, rødmus, sørmarkmus, vanlig spissmus, vånd, fjellmarkmus, småskogmus og husmus dominerer. Relativt få i antall er taigaspissmus og liten dvergspissmus, storskogmus og dvergmus. Flaggermus er ikke blitt studert; det er fastslått at storflaggermus lever her.

Det er påvist eller er sannsynlig (beror på sesongen og type av møte) at 148 fuglearter hekker her. Resten (flere dusin) forekommer her når de trekker om sommeren, våren, høsten eller om vinteren. I parken forekommer vandrefalk og kongeørn, svartstork og fiskeørnen. De står på Russlands rødliste og hekker her. Mange hekkefugler, eller antatt som hekkefugler, er sjeldne, få og/eller sårbare i Nordvest Russland og/eller i Novgorod fylke, slike som storlom, rørdrum, storspove, gråhegre, kvinand, laksand, dvergfalk, trane, gluttsnipe, isfugl, svartspett, grønnspett, hvitryggspett, tretåspett, løvmeis, trostesanger, sibirspurv osv. Noen av dem (gråhegre, kvinand, laksand, svartspett, tretåspett) er vanlig på Valdaj. Det finnes alle slags arter av Skogshønsfamilien, unntatt lirype.

De vanligste krypdyrene i parken er nordfirfisle og hoggorm. Stålormer, sandfirfisle og buorm forekommer sjeldnere. Amfibier består av småsalamander, nordpadde, vanlig løkfrosk, buttsnutefrosk, spissnutefrosk og latterfrosk.
Fiskefaunaen består av gjedde, brasme, vederbuk, sik, lagesild, lake, gjørs, europeisk malle, vanlig ål, lin, asp, karpe, karuss og damkaruss. Nokså sjelden er harr, ørret, bekkeniøye og hvitfinnet steinulke som bor i de små steinete elvene i parken.

Norsk-russisk parlør
Bestill her